بیماریهای عروقی

بیماریهای عروقی 2018-05-19T09:58:19+00:00

بیماریهای عروقی

بیماریهای عروقی محیطی (PVD) به بیماری رگهای خونی خارج از قلب و مغز اشاره می کند.

این بیماریها اغلب سبب تنگ شدن رگهایی می شوند که به پاها ، دستها ، معده و کلیه ها خونرسانی می نمایند. بیماریهای عروقی یک کلمه عام است که به گروهی از مشکلات که عروق خونی (عروق مغز یا قلب) را درگیر می کند اشاره دارد.افرادی که بیماریهای عروقی دارندممکن است مشکلاتی از قبیل بیماری های عروق کرونر,حمله قلبی و سکته قلبی داشته باشند.

عملکردی

در این حالت بیماریهای عروقی محیطی علت عضوی ندارد. این بدان معنی است که بیماری عروق محیطی با نقایصی در ساختار رگهای خونی همراه نمی باشد (رگهای خونی از لحاظ فیزیکی آسیب ندیده اند).
این بیماریها اغلب باعلایم مربوط به اسپاسم رگ همراه هستند که رخ داده و سپس قطع می گردد . بیماری رینود مثالی از این بیماریها می باشد. در بیماری رینود ، به واسطه هوای سرد ، استرس عاطفی ، کارکردن با اجسام لرزان یا استعمال دخانیات امکان دارد جریان خون دچار محدودیت گردد .

عضوی

در این حالت بیماریهای عروقی محیطی، بدلیل نقص ساختاری در رگهای خونی ایجاد می شود .
نمونه های این حالت شامل التهاب و آسیب بافتی می باشند .
بیماری سرخرگهای محیطی (PAD) یک نوع از بیماری عروقی محیطی (PVD) می باشد .
این حالت بدلیل رسوب چربی (آترواسکلروز) در دیواره داخلی سرخرگها رخ می دهند. این رسوبات جریان طبیعی خون را دچار انسداد می سازند.

 

 

درمان بیماریهای عروقی